M02 聽會穴

穴位

面部,耳屏前下方,下頷骨髁狀突後緣,與耳郭屏間切跡下緣相平,張口時呈凹陷處。

用法

針:可 (0.5 ~ 1.5 吋) 微張口:直刺或向內、向上斜刺
灸:可 (3 ~ 5 分)

治症

耳鳴,耳聾,耳痛流膿,風齒齲痛,目流淚,下頷骨脫臼,腮腫,口眼歪斜,眩仆,喑不能言,羊鳴吐沫,狂走瘛瘲,寒熱喘喝,牙關利。

C05 尺澤穴

I41 附分穴

L14 耳門穴

Site Footer