H12 秉風穴

穴位

肩胛部,岡上窩中央,舉臂呈凹陷處。當曲垣與巨骨之間,天髎外下方,下直天宗。

用法

針:可 (0.5 ~ 1 吋) 直刺或斜刺
灸:可 (10 ~ 15 分)

類別

交會穴:手太陽、陽明、手足少陽之會。

治症

肩痛不可舉、肩胛疼痛、項強、腠理不密風邪易入、咳嗽頑痰。

J12 大赫穴

I42 魄戶穴

D03 三間穴

Site Footer